Rheoli sylweddau ymbelydrol a datgomisiynu niwclear

Closed 24 May 2023

Opened 1 Mar 2023

Overview

Mae Llywodraeth y DU a’r gweinyddiaethau datganoledig yn cynnig fframwaith polisi ar gyfer y DU gyfan sy’n dwyn ynghyd, mewn un pwynt cyfeirio, bolisïau ar reoli sylweddau ymbelydrol a datgomisiynu niwclear.

Rydym hefyd yn cynnig diwygio, diweddaru ac egluro rhai o'r polisïau hyn gyda'r nod o ysgogi gwelliannau mewn rhaglenni datgomisiynu niwclear a glanhau a rheoli deunyddiau ymbelydrol, a'r gwastraff a gynhyrchir ganddynt.

Mae’r ymgynghoriad mewn dwy ran. Yn Rhan I rydym yn ceisio barn ar y polisïau yr ydym yn cynnig eu newid. Yn Rhan II rydym yn darparu drafft o’r fframwaith polisi arfaethedig ar gyfer y DU gyfan fel y byddai’n ymddangos pe bai’r newidiadau polisi a gynigir yn Rhan I yn cael eu gweithredu.

Dyddiadau ymgynghori

  • Mae’r ymgynghoriad hwn yn agor am 1pm ar 01 Mawrth 2023
  • Mae’n cau am 23:59 ar 24 Mai 2023

Darllenwch y ddogfen ymgynghori ar GOV.UK.

Audiences

  • Nuclear

Interests

  • Security and resilience